آخرین خبرها

اینترچنج یک 1
§         پُرآموزی واژگان اینترچنج 1
             Overlearning of Interchange 1


این مجموعه به دنبال اینترچنج اینترو مورد استفاده قرار می گیرد و شامل 1100 لغت به نسبت ساده و کاربردی برای افراد مبتدی می باشد. قیمت: 7500 تومان قابل نصب به صورت نا محدود بر روی 3 دستگاه رایانه


Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.